direct naar inhoud van 8.6 Bevaarbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

8.6 Bevaarbaarheid

De bevaarbaarheid van andere watergangen is van belang vanwege de aanwezigheid van aanlegplaatsen en het vervoer van sierteeltproducten, het gebruik door recreanten en ook van materialen van aannemers en botenbouwers over het water. Zo heeft een brug in de Einsteinstraat een doorvaarthoogte van ca 80 cm, waardoor over het water het achterliggende gedeelte van de watergang bereikbaar is.
De doorvaarthoogte van de brugduiker in de Zoutmansweg is bepalend voor de bereikbaarheid over water van de achterliggende bedrijven en woningen. Het woongebied ten noorden van de Nieuwdorperweg kan via een brugduiker in de Nieuwdorperweg worden bereikt.
Voor o.m. de afvoer van sierteelt producten is overeengekomen, dat er een watergang door het gebied met een minimale doorvaarthoogte van 70 cm wordt aangewezen (Zie kaart ontwikkelingen).

De sloten in het plangebied hebben de bestemming water. Het water heeft een tweeledig doel, namelijk voor de waterhuishouding en voor verkeer. Enkele bedrijven (bijvoorbeeld aannemers) maken gebruik van een boot om materialen te vervoeren naar het plassengebied. Ook bewoners in het plangebied maken hiervan gebruik met pleziervaartuigen.
De minimale doorvaartbreedte, nodig voor het verkeer over water bedraagt 3.00 meter. Een steiger wordt als omgevingsvergunningvrij bouwwerk aangemerkt, indien de oppervlakte maximaal 6 m2 bedraagt en de doorvaart niet belemmerd wordt. Het is slechts toegestaan één steiger per (woon)perceel op te richten. Een Keurvergunning van het Hoogheemraadschap blijft noodzakelijk.

In het bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid door middel van een omgevingsvergunning opgenomen voor het plaatsen van bruggen. De doorvaarthoogte van de bruggen is in het plan vastgelegd. Zo wordt de hoogte van de bestaande bruggen geregeld, alsmede de mogelijkheid geboden om de doorvaart in de toekomst zonodig te verbeteren. Voor het plaatsen van een brug en het bouwen van steigers is naast een omgevingsvergunning voor het bouwen tevens een vergunning van het waterschap nodig.