direct naar inhoud van 3.1 Planvorm
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

3.1 Planvorm

In het bestemmingsplan zijn de bestemmingen merendeels gedetailleerd vastgelegd. Daar waar er sprake is van (bouw-)plannen, die in voorbereiding zijn is een wijzigingsbevoegdheid door B&W van toepassing.
Het bestemmingsplan vervult in dit plangebied in belangrijke mate een beheers- en gebruiksfunctie en staat in beperkte mate ontwikkelingen toe.
Daarnaast is de juridische planvorm afgestemd op het beleid om de aanwezige functies te behouden en beperkt uit te breiden en een bouwplan voor een ontwikkelingslocatie te kunnen realiseren.

Standaardisatie en digitaal uitwisselbaar

De verbeelding is opgezet conform het rapport Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen (DURP). Hierdoor wordt het mogelijke de plannen digitaal uit te wisselen.
De bestemmingen, regels en verbeelding zijn gebaseerd op de 'Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen' van september 2010. Hierin zijn afspraken en aanbevelingen opgenomen met betrekking tot de opbouw en de presentatie van het bestemmingsplan (digitaal en analoog). Deze afspraken en aanbevelingen zijn wettelijk vastgelegd.

Handboek bestemmingsplannen gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

Het handboek is van toepassing op het opstellen van alle bestemmingsplannen van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Voor het bestemmingsplan Zoutman e.o. is gebruik gemaakt van de versie van 24 maart 2010.
Bij de planvorming voor het buitengebied en voor de bedrijventerreinen kan in voorkomend geval gemotiveerd van de standaardregels, (op dit moment alleen in Reeuwijk onderdeel van het handboek) worden afgeweken. Dit aangezien genoemde gebieden een specifieke problematiek kennen. Er dient echter altijd voldaan te worden aan de landelijke eisen. De hoofdgroepen van bestemmingen zijn landelijk vastgesteld.