Inhoud

Hoofdstuk 1      Inleidende regels  1

Artikel 1      Begrippen  1

Artikel 2      Wijze van meten  7

Hoofdstuk 2      Bestemmingsregels  9

Artikel 3      Groen  9

Artikel 4      Verkeer - Verblijfsgebied  11

Artikel 5      Water 13

Artikel 6      Wonen  14

Artikel 7      Leiding - Riool 18

Hoofdstuk 3      Algemene regels  21

Artikel 8      Anti-dubbeltelbepaling  21

Artikel 9      Algemene gebruiksregels  21

Artikel 10    Algemene aanduidingsregels  22

Artikel 11    Algemene afwijkingsregels  23

Hoofdstuk 4      Overgangs- en  slotregels  25

Artikel 12    Overgangsrecht 25

Artikel 13    Slotregel 26

 

Bijlage:

-      Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder


 


Hoofdstuk 1              Inleidende regels

Artikel 1                   Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1             aan- of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw gebouwde, en vanuit dat hoofdgebouw rechtstreeks toegankelijke ruimte, die in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw, maar daaraan ruimtelijk (door zijn constructie en/of afmetingen) ondergeschikt is - maximaal bestaande uit één bouwlaag al dan niet met kap - met dien verstande dat een aanbouw een zelfstandige ruimte is, toegankelijk vanuit het hoofdgebouw en een uitbouw een uitbreiding van een reeds bestaande ruimte van het hoofdgebouw is;

 

1.2             aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

 

1.3             aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

 

1.4             aangebouwd of vrijstaand bijgebouw:

een vrijstaand of aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat zowel ruimtelijk (door zijn

constructie en/of afmetingen) als functioneel ondergeschikt is aan een op hetzelfde

bouwperceel gelegen hoofdgebouw maar van daaruit niet rechtstreeks toegankelijk is

en ten dienste staat van dat hoofdgebouw;

 

1.5             bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

1.6             bedrijfsvloeroppervlak (bvo):

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten;

 

1.7             begane grond:

de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau danwel waarvan de bovenkant van de vloer maximaal 1 m boven peil is gelegen;

 

1.8             beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

a.       publieksgericht: een min of meer publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de omvang en uitstraling zodanig is, dat de activiteit past binnen de desbetreffende woonomgeving en derhalve in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden toegestaan;

b.       niet publieksgericht: een niet-omgevingsvergunning- c.q. meldingsplichtige beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten niet specifiek publiekgericht zijn, en die op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke en/of architectonische uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse;

 

1.9             bestaand:

a.       bij gebruik: aanwezig op het moment van de inwerkingtreding van dit plan;

b.       bij bouwwerken: aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

 

1.10        bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

 

1.11        bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80 met de bijbehorende regels;

 

1.12        bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

 

1.13        bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

 

1.14        bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

 

1.15        bouwlaag:

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd;

 

1.16        bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 

1.17        bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

 

1.18        bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

 

1.19        bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 

1.20        bouwwijze:

de wijze van bouwen van een hoofdgebouw, te weten vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd, waarbij:

·         onder 'vrijstaand' wordt verstaan dat het hoofdgebouw van een woning niet begrensd is door scheidsmuren van andere hoofdgebouwen;

·         onder 'twee-aaneen' wordt verstaan dat het hoofdgebouw van een woning naar één zijde door een scheidsmuur van een naastgelegen hoofdgebouw is begrensd;

·         onder 'aaneengebouwd' wordt verstaan dat het hoofdgebouw deel uitmaakt van een blok van meer dan twee hoofdgebouwen, die naar twee zijden door scheidsmuren van naastgelegen hoofdgebouwen zijn begrensd, met uitzondering van de hoofdgebouwen die de aldus gevormde rij beëindigen;

 

1.21        bijgebouw:

een vrijstaand of aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn situering en/of afmetingen ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat vanuit het hoofdgebouw niet rechtstreeks toegankelijk is;

 

1.22        detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en waarbij een showroom en/of verkoopruimte ter plaatse aanwezig is; horeca-activiteiten zijn hieronder niet begrepen;

 

1.23        dienstverlening:

dienstverlening door een bedrijf met uitsluitend of in hoofdzaak een verzorgende taak met een publieksaantrekkende functie zoals wasserette, kapsalon, schoonheidssalon, zonnebankstudio, autorijschool, videotheek, uitzendbureau, reisbureau, bank, hypotheekverstrekker, postkantoor, telefoon-/telegraaf-/telexdienst, internetdiensten, makelaarskantoor, fotoatelier (inclusief ontwikkelen), kopieerservicebedrijf, schoenreparatiebedrijf, alsmede naar aard en uitstraling overeenkomstige bedrijven;

 

1.24        dove gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, waaronder begrepen het dak, die bestaat uit:

a      een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A);

b      een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

 

1.25        eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond.

 

1.26        erfafscheiding:

een bouwwerk dat dient ter gehele of gedeeltelijke omheining van een bouwperceel, bouwvlak of ander stuk grond;

 

1.27        erotisch getint bedrijf c.q. inrichting:

bedrijf c.q. inrichting, waarvan voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard plaatsvinden. Hieronder worden mede begrepen:

        seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin door middel van automaten filmvoorstellingen van porno-erotische aard wordt gegeven;

        seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin filmvoorstellingen van porno-erotische aard worden gegeven;

        seksclub: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin vertoningen van porno-erotische aard worden gegeven c.q. gelegenheid wordt geboden voor het verrichten van handelingen van porno-erotische aard, al dan niet gecombineerd met het bedrijfsmatig ten behoeve van gebruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en/of kleine etenswaren;

 

1.28        gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 

1.29        gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, waaronder begrepen het dak;

 

1.30        hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

 

1.31        kamerverhuur:

het bedrijfsmatig verhuren of het aanbieden van kamers voor bewoning. Hieronder wordt niet verstaan de verhuur door particulieren van maximaal twee kamers in de door hen zelf bewoonde woning;

 

1.32        kantoren:

een gebouw, dat dient voor het verlenen van diensten met een administratief karakter en/ of het verrichten van handelingen met een overwegend administratief karakter door bedrijven en (semi)overheidsinstellingen, zonder een publieksgerichte baliefunctie;

 

1.33        logies:

het bedrijfsmatige verschaffen van nachtverblijf aan personen die kortdurend nachtverblijf houden en waarbij er sprake is van een pensionhouder dan wel een aanspreekpunt bij calamiteiten;

 

1.34        nutsvoorzieningen:

gebouwde voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van water, elektriciteit, gas e.d.;

 

1.35        ondergeschikte bouwdelen:

ondergeschikte delen aan een gebouw zoals, trappen, bordessen, funderingen, kelderingangen, overstekende daken, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, antennes, liftopbouwen, technische installaties en andere ondergeschikte (dak)opbouwen;

 

1.36        overkapping:

bouwwerken, geen gebouwen zijnde met één dakvlak en maximaal één gesloten wand;

 

1.37        peil:

a.       voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang maximaal 5 m van de weg is gelegen; de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b.       in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein dat het bouwwerk omgeeft (maaiveld).

 

1.38        plan:

het bestemmingsplan Voormalig Domburgterrein van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

1.39        prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 

1.40        seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 

1.41        voorgevel:

een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw;

 

1.42        woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden;


Artikel 2                   Wijze van meten

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

 

2.1             de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

 

2.2             de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

 

2.3             diepte van aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw:

de diepte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw wordt loodrecht vanaf de gevel van het hoofdgebouw, waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, gemeten tot het uiterste punt van de achtergevel van de aanbouw;

 

2.4             de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

 

2.5             de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 

2.6             de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.Hoofdstuk 2              Bestemmingsregels

Artikel 3                   Groen

 

3.1             Bestemmingsomschrijving

3.1.1         Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       beplantingen;

b.       paden en calamiteitenroutes;

c.        speelvoorzieningen met bijbehorende verhardingen;

d.       beeldende kunstwerken;

e.       water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f.         nutsvoorzieningen;

 

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals ondergrondse retentievoorzieningen, ondergrondse afvalcontainers en bergbezinkbassins en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

 

3.1.2         Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1:

a. Speelvoorzieningen

De oppervlakte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 200 m2 per locatie.

 

3.2             Bouwregels

3.2.1         Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, alsmede gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen.

 

3.2.2         Nutsgebouwen

Voor nutsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.       De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

b.       De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2.

 

3.2.3         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan het volgende te voldoen:

a.       De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

b.       De bouwhoogte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.

c.        De bebouwde oppervlakte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 25 m2.

d.       De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

3.3             Afwijken van de bouwregels

3.3.1         Afwijking nutsgebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 3.2.2 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

a.       De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.

b.       De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

c.        De verkeersveiligheid wordt niet in gevaar gebracht.

d.       De stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast;

 

 


Artikel 4                   Verkeer - Verblijfsgebied

 

4.1             Bestemmingsomschrijving

4.1.1         Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       wegen, voet- en fietspaden;

b.       parkeervoorzieningen;

c.        groen;

d.       speelvoorzieningen;

e.       verblijfsvoorzieningen;

f.         beeldende kunstwerken;

g.        nutsvoorzieningen;

 

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals ondergrondse retentievoorzieningen, ondergrondse afvalcontainers en bergbezinkbassins en overeenkomstig de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

 

4.1.2         Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a. Speelvoorzieningen

De oppervlakte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 200 m2 per locatie.

 

4.2             Bouwregels

4.2.1         Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, alsmede gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen.

 

4.2.2         Nutsgebouwen

Voor nutsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.       De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

b.       De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2.

 

4.2.3         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan het volgende te voldoen:

a.       De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

b.       De bouwhoogte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.

c.        De bebouwde oppervlakte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 25 m2.

d.       De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

4.3             Afwijken van de bouwregels

4.3.1         Afwijking nutsgebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 4.2.2 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

a.       De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.

b.       De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

c.        De verkeersveiligheid wordt niet in gevaar gebracht.

d.       De stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast;

 


Artikel 5                   Water

 

5.1             Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       water met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen, en voetgangers- en fietsersbruggen.

 

5.2             Bouwregels

5.2.1         Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.

 

5.2.2         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.


Artikel 6                   Wonen

 

6.1             Bestemmingsomschrijving

6.1.1         Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen, één en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals tuinen, erven, bergingen, groenvoorzieningen, parkeer­voorzieningen en paden en overeenkomstig de in 6.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

 

6.1.2         Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 6.1.1:

 

a   Niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming wordt het gebruik van ruimten binnen de woning en/of aan-/ uitbouwen en bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit als gebruik overeenkomstig de bestemming in een woning of bedrijfswoning aangemerkt, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1.       maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot ten hoogste en in totaal 50 m² mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf;

2.       degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;

3.       uitsluitend is toegestaan een inrichting type a conform het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

4.       er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden.

 

b   Publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan na verlening van een omgevingsvergunning als opgenomen in 11.2.

 

6.2             Bouwregels

6.2.1         Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, die ten dienste staan van deze bestemming, zoals hoofdgebouwen in de vorm van woningen en aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen.

 

6.2.2         Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen dienen aan de volgende eisen te voldoen:

a.       hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd, indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het Besluit ‘Vaststelling hogere geluidsgrenswaarden’, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels;

b.      hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

c.       hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de overeenkomstig aangeduide bouwwijze:

1.       ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’, uitsluitend woningen in de bouwwijze aaneengebouwd;

2.       ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’, uitsluitend woningen in de bouwwijze twee-aaneen, met dien verstande dat de eindwoningen vrijstaand mogen worden gebouwd;

d.      de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;

e.       het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is aangegeven;

f.        ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’ mag de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan één zijde niet minder dan 3 m bedragen.

g.      ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - dove gevel 1’ dienen alle gevels ter hoogte van de derde en de vierde bouwlaag, inclusief de kap, die zijn gericht naar de aanduiding ‘gevellijn’ als dove gevel te worden gebouwd en in stand te worden gehouden.  

h.       ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - dove gevel 2’ dienen alle gevels, inclusief de kap, die zijn gericht naar de aanduiding ‘gevellijn’ als dove gevel te worden gebouwd en in stand te worden gehouden.

 

6.2.3         Aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en overkappingen

Voor aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen gelden de volgende bepalingen:

a.       de aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' en de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – bijgebouwen 2';

b.       de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m dan wel 0,25 m boven de vloer van de tweede bouwlaag van de woning;

c.        de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m.

 

6.2.4         Vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen

Vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

a.       vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

b.       de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

c.        de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m.

 

6.2.5         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

a.       de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' niet meer bedragen dan 2 m en daarbuiten niet meer dan 1 m;

b.       de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

6.2.6         Bebouwde oppervlakte

Voor de bebouwde oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geldt het volgende:

a.       De bebouwde oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60 m2 met dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag worden bebouwd:

b.       De bebouwde oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – bijgebouwen 2' mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 6 m2.

 

6.3             Afwijken van de bouwregels

6.3.1         Afwijking aan- of uitbouwen buiten 'bouwvlak' en aanduiding 'bijgebouwen'

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.3 onder a teneinde aangebouwde gebouwen in de vorm van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten de aanduiding 'bouwvlak' en buiten de aanduiding 'bijgebouwen' toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.       de breedte van de erker bedraagt maximaal 2/3 van de frontbreedte van het hoofdgebouw, met een maximum van 4 m;

b.       de diepte van de erker bedraagt maximaal 1/3 van de breedte van de erker met een maximum van 1,50 m;

c.        de diepte van de erker bedraagt maximaal 1/3 van de diepte van de grondstrook voor de voorgevelrooilijn;

d.       de goothoogte is maximaal gelijk aan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer (+ 0,25 m);

e.       tussen erker en perceelsgrens of gezamenlijke hoek bedraagt de afstand minimaal 0,50 m, met dien verstande dat er geen minimale afstand geldt, indien het 2 aaneengesloten erkers betreft;

f.         het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;

g.        het behoud van een stedenbouwkundige eenheid van de desbetreffende straat wordt in acht genomen.

6.3.2         Afwijkingen ten behoeve van dove gevels

a.       Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.2 onder g ten aanzien van het bepaalde omtrent dove gevels ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel 1' en toestaan dat één of meer gevels van een woning niet als dove gevel worden gerealiseerd, mits door middel van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat er uit akoestisch oogpunt geen noodzaak is voor een dove gevel;

b.      Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.2 onder h ten aanzien van het bepaalde omtrent dove gevels ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel 2' en toestaan dat één of meer gevels van een woning niet als dove gevel worden gerealiseerd, mits door middel van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de belangen van de bedrijven aan de Doortocht (nummer 8 tot en met 20 even) niet worden geschaad.

 

6.4             Specifieke gebruiksregels

6.4.1         Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

a.       het opslaan, storten of bergen van materialen en producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b.       het plaatsen van caravans;

c.        de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van het bepaalde in 6.1.2.a;

d.       kamerverhuur en logies;

e.       zelfstandige bewoning van vrijstaande bijgebouwen.

 


Artikel 7                   Leiding - Riool

7.1             Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een riooltransportleiding.

 

7.2             Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, zoals meet- en regelkasten en afsluiterputten.

 

7.3             Afwijken van de bouwregels

7.3.1         Afwijking

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.2 teneinde het oprichten van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de leidingen geen bezwaar bestaat.

 

7.3.2         Advies leidingbeheerder

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een afwijking als bedoeld in 7.3.1 wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de leidingbeheerder.

 

7.3.3         Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a.       het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b.       het uitvoeren van graafwerkzaamheden;

c.        het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen;

d.       het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;

e.       het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

f.         het vellen of rooien van houtgewas.

 

7.3.4         Uitzonderingen

Het onder 7.3.3 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a.       waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning is verleend;

b.       welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;

c.        welke betreffen het normale onderhoud van leidingen;

d.       voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct samenhangen met een verleende omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in 7.3.

 

7.3.5         Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.3 mag alleen worden verleend indien door de werken en werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt aangetast.

 

7.3.6         Advies leidingbeheerder

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.3 wint zij schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.Hoofdstuk 3              Algemene regels

Artikel 8                   Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

 

 

 

Artikel 9                   Algemene gebruiksregels

9.1             Gebruiksverbod publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteiten

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen gebruik van ruimten binnen de woning of aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor publieksgerichte beroeps-of bedrijfsactiviteiten aan huis.

 

9.2             Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken:

a.       als opslagplaats voor bagger en grondspecie;

b.       als opslagplaats voor vaten en kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen;

c.        als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;

d.       als seksinrichting.

 

9.3             Geen strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:

a.       vormen van gebruik als bedoeld in 9.2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de bestemmingsomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt;

b.       het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming;

c.        de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op het bij een woning behorende perceel.

 


Artikel 10               Algemene aanduidingsregels

10.1        Archeologische waarden

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘archeologische waarden’ zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en bescherming van waardevolle archeologische informatie in de bodem.

 

10.1.1     Bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden:

a.        de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog, werkzaam overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor de Nederlandse archeologie;

b.        de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

 

10.1.2     Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a.       grondwerkzaamheden, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleg van drainage, verwijderen van funderingen en aanleg of rooien van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting;

 

10.1.3     Uitzonderingen

Het in 10. 1.2 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a.       in het kader van het normale beheer en onderhoud;

b.       waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;

c.        voor werken en werkzaamheden waarvoor op grond van de Monumentenwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn.

 

10.1.4     Verlening

De onder 10.1.2 genoemde vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast.

 


10.1.5     Voorwaarden aan omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen aan een omgevingsvergunning één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden:

a.        de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog, werkzaam overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor de Nederlandse archeologie;

b.        de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

 

 

 

Artikel 11               Algemene afwijkingsregels

 

11.1        Afwijking maten, afmetingen en percentages

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages.

 

11.2        Afwijking publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.1 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen de woning en/ of uit- en aanbouwen en bijgebouwen voor een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a.       maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot ten hoogste en in totaal 50 m² mag worden gebruikt voor publieksgerichte beroep- of bedrijfsactiviteiten aan huis;

b.       degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;

c.        de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd of in de directe omgeving mits hierdoor geen overlast wordt veroorzaakt;

d.       uitsluitend is toegestaan een inrichting type a of b conform het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

e.       het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;

f.         er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit.

 

 

 

 


Hoofdstuk 4              Overgangs- en
slotregels

Artikel 12               Overgangsrecht

 

12.1        Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1     Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a.       gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b.       na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 

12.1.2     Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 12.1.1.a een omgevingsvergunning verlenen van het bepaalde in 12.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 12.1.1 met maximaal 10 %.

 

12.1.3     Uitzondering

Het bepaalde in 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

12.2        Overgangsrecht gebruik

12.2.1     Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 

12.2.2     Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 12.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 

12.2.3     Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 

12.2.4     Uitzondering

Het bepaalde in 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13               Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Voormalig Domburgterrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosmalen, maart 2013                                                   vaststellingsdatum: 6 maart 2013

Croonen Adviseurs