Artikel 5                   Water

 

5.1             Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       water met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen, en voetgangers- en fietsersbruggen.

 

5.2             Bouwregels

5.2.1         Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.

 

5.2.2         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.