Artikel 5        Water

 

 

Bestemmingsomschrijving

5.1. De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.   de waterhuishouding, waaronder vaarwegen, waterlopen en waterberging alsmede natuurbehoud en –ontwikkeling;

b.   bij deze functie behorende voorzieningen, zoals duikers, ligplaatsen, bermen, keermuren, oevers/oeverbeschoeiingen, rietkragen en taluds met dien verstande, dat daar waar de bestemming “Water” grenst aan de bestemming “Wonen” enkel natuurvriendelijke oevers zijn toegestaan

 

Bouwregels

5.2. Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

Andere bouwwerken

a.   Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals duikers, steigers, ligplaatsen, keermuren, oeverbeschoeiingen en taluds met dien verstande, dat daar waar de bestemming “Water” grenst aan de bestemming “Wonen” geen keermuren en oeverbeschoeiingen zijn toegestaan;

b.   De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt: 3 meter.

 

bruggen

c.   de breedte van bruggen ter plaatse van een landhoofd mag maximaal 6 meter bedragen;

 

Specifieke gebruiksregels

5.3. Het aanmeren van woonschepen is niet toegestaan.