GEMEENTE BODEGRAVEN

 

 


Correspondentieadres:

Postbus 401

2410 AK  Bodegraven

 

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1

2411 BD  Bodegraven

 

Telefoon (0172) 630 300

Telefax   (0172) 630 333

 

Internetpagina : www.bodegraven.nl

E-mailadres     : info@bodegraven.nl

 

 

ONTWERP - BESLUIT

 

Borreman Huisartsenpraktijk

t.a.v. de heer G.A. Borreman,

Korte Waarder 21

2415 AS  NIEUWERBRUG

 

 


Ons kenmerk       :  VROM/UIT/                                                                                                        Bodegraven, 12 februari 2010

Behandeld door   :  mr. Th.L. van Deursen                                                                                                         Verz.:

Doorkiesnummer : (0172) 630 217

Uw brief              : 

Uw kenmerk                                                                                       : 

Bijlage(n)             :  div.

 

Onderwerp         :  Ontwerpbesluit huisvesting huisartspraktijk.

 

 

Geachte heer Borreman,

 

Naar aanleiding van uw aanvraag d.d. @@- september 2010 om een reguliere bouwvergunning met een beperkte instandhoudingstermijn ten behoeve van de plaatsing van een tijdelijke huisvesting voor uw praktijk aan de Graaf Albrechtstraat, naast nummer 5, delen wij u het volgende mee.

 

Het betrokken perceel heeft ingevolge het geldende bestemmingsplan “Plan in hoofdzaak (Waarder)” de bestemming “Agrarische doeleinden”. Het bouwplan is hiermee in strijd omdat er niet gebouwd wordt ten behoeve van de geldende bestemming.

 

Artikel 44 van de Woningwet bepaalt onder meer dat een aanvraag om bouwvergunning moet worden geweigerd indien het bouwwerk in strijd is met een bestemmingsplan of krachtens een zodanig plan gestelde eisen.

 

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt evenwel de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan in verband met een voorgenomen afwijking voor een bepaalde termijn. De termijn kan ten hoogste vijf jaren bedragen.

 

Voor uw definitieve praktijkruimte is planologische ruimte opgenomen in het bestemmingsplan “De Wijde Wiericke”. Dit bestemmingsplan, waarvan het ontwerp reeds ter inzage heeft gelegen, zal nog dit jaar worden vastgesteld. Voorts zullen wij een huurovereenkomst met u aangaan, voor ten hoogste vijf jaren. Het gaat dan ook om een voorziening in een tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn.

 

In het kader van de procedure als genoemd in artikel 3.24 Wro zal uw plan gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend tegen ons voornemen tot het verlenen van ontheffing.

 

 

 

 

Zienswijzen

P.M.

 

Besluit

Gelet op het voorgaande, de Woningwet, artikel 3.22 en 3.24 van de Wet ruimtelijke ordening, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten om:

 

1.Ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan “Plan in hoofdzaak (Waarder)”, voor een termijn van 5 jaar;

 

2.bouwvergunning, als bedoeld in artikel 40 Woningwet, te verlenen voor de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden, met een instandhoudingstermijn van 5 jaar, onder de bijgevoegde voorwaarden;

                       

Ingevolge artikel 45, lid 8 dient de vergunninghouder of diens rechtsopvolger, na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn (van vijf jaren) de met het bestemmingsplan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de oorspronkelijke toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen;

 

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk dat tegen de vaststelling van de ontheffing en het verlenen van de bouwvergunning beroep wordt ingesteld. De ontheffing en de bouwvergunning treden pas in werking als de beroepstermijn van zes weken is verstreken en er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bodegraven,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling VROM,

 

 

 

mw. mr. B. Kramer

 

 

Bijlagen:

Verbeelding bij ontheffing

Voorwaarden bij bouwvergunning

Bouwaanvraagformulier

Tekeningen.